Projektová a inženýrská činnost

Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace

 • studie - zpracování investičního záměru
 • dokumentace pro územní rozhodnutí
 • dokumentace pro stavební povolení
 • realizační dokumentace
 • dokumentace skutečného provedení
 • dokumentace pro výběrová řízení
 • autorské dozory
 • technický dozor investora

Dopravní stavby

 • silnice a dálnice
 • městské komunikaceí
 • chodníky a cyklistické stezky
 • parkoviště a zpevněné plochy
 • rekonstrukce železničních tratí a stanic
 • železniční vlečky
 • parkové úpravy a parkoviště

Pozemní stavby

 • novostavby všech typů budov - občanských, bytových i účelových
 • bytové domy, domy s pečovatelskou službou
 • rekonstrukce
 • kompletní obnova panelových domů
 • půdní vestavby
 • koncepce (průmyslových zón)
 • zateplení

Vodohospodářské stavby

 • vodovodní a kanalizační sítě
 • čističky odpadních vod
 • vodojemy
 • revitalizace vodních toků
 • vnitřní rozvody ZTI
 • stavby protipovodňové ochrany

Inženýrská činnost

 • kompletní inženýrská činnost
  > prověření realizovanosti stavby
  > zajištění územního rozhodnutí
  > zajištění stavebního povolení
  > řešení majetkoprávních vztahů
  > technická pomoc při přípravě dodavatelských smluv
  > stavební dozor a koordinační činnost
 • organizace výběrového řízení
 • spolupráce při zajišťování finančních prostředků včetně státních dotací
Top